Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Maarten Geurts Tuinonderhoud ’t Groenewoud te Uden


Artikel 1: geldigheid van deze voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Maarten Geurts Tuinonderhoud ‘t Groenewoud, gevestigd te Uden, hierna te noemen Maarten Geurts.

1.2 Bijzonder van de voorwaarden van Maarten Geurts afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 De werkzaamheden worden of wel in regiewerk of wel in aangenomen werk uitgevoerd. Onder regiewerk wordt verstaand daggeld werk, waarbij het daadwerkelijke aantal uren wordt gefactureerd, zonder vooraf aangenomen richtprijs.

Artikel 2: aanbiedingen

2.1Tenzij anders is overeengekomen, is Maarten Geurts gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen.

2.2 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.3 Mondelinge aanbiedingen door Maarten Geurts of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3: aangenomen werk.

3.1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en. Kleine maatafwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.

3.2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid 1 van dit artikel vermelde in acht genomen.

Artikel 4: afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Maarten Geurts binden de laatste niet, voor zover ze door Maarten Geurts niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5: overeenkomst.

5.1 De overeenkomst van koop en verkoop van (natuurlijke) goederen en uitvoering van werkzaamheden komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Maarten Geurts heeft bereikt.

5.2Acceptatie van het aanbod onder toepasselijkverklaring van deze handelsvoorwaarden houdt verwerping in van de eventuele eigen (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever.

5.3Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in lid 2. Vermelde, de overeenkomst pas tot stand indien Maarten Geurts aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijking van de offerte in te stemmen.

5.4Elke met Maarten Geurts aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Maarten Geurts van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Maarten Geurts zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Maarten Geurts zich zal wenden tot daartoe erkende en bevoegde instanties, zoals bijvoor beeld Graydon te Amsterdam.

5.5Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Maarten Geurts bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Maarten Geurts niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. niet worden gekopieerd, noch aan derden ter beschikkingen worden gesteld of ter hand gesteld, of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 6: algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

6.1 Maarten Geurts aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en /of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

6.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Maarten Geurts onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.

6.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Maarten Geurts aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 7: intellectuele eigendomsrechten.

7.1 Maarten Geurts behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze stukken blijven eigendom van Maarten Geurts en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

7.2 Indien het aanbod door de klant niet wordt geaccepteerd, zal de aanbieding compleet met ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen binnen veertien dagen na datum der afwijzing aan hem worden geretourneerd.

7.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000, onverminderd het recht van Maarten Geurts om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8: verplichtingen van Maarten Geurts.

8.1 Maarten Geurts is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.

8.2 Maarten Geurts aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

Artikel 9: verplichtingen van de opdrachtgever.

9.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Maarten Geurts tijdig kan beschikken over:

A de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zo nodig in overleg met Maarten Geurts.

B het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd.

C voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van (natuurlijke) goederen, bouwstoffen, materialen en werktuigen.

D over aansluitmogelijkheden voor (elektrische) machines, verlichting, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie.

E over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen enzovoorts.

F over veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs (openbare) wegen.

9.2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, elektriciteit, opslagruimte voor materialen e.d. ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

9.3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

9.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Maarten Geurts voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10: extra onvoorziene kosten.

10.1 In alle gevallen wordt door Maarten Geurts onder “grond” verstaan: niet verontreinigde grond. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking etc. zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever, tenzij deze van tevoren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van een of meer gewaarmerkte analyses.

10.2 Indien bij opruim- of andere werkzaamheden asbest of andere gezondheidsbedreigende stoffen aanwezig zijn of vrij kunnen komen, valt het verwijderen daarvan niet binnen de prijsopgaven van Maarten Geurts, tenzij de opdrachtgever van tevoren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat deze stoffen aanwezig zijn, waarbij dan tevens vermeld moet zijn de hoeveelheden en de locaties van de

betreffende stoffen.

Artikel 11: uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Maarten Geurts om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren. Daarbij moet wel sprake zijn van voor opdrachtgever redelijke termijn, indien er werkzaamheden aan derden worden uit besteed.

Artikel 12: prijzen.

12.1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoor waarden, of sociale bepalingen, heeft elke van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

12.2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend.

12.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht algehele ver rekening te verlangen.

Artikel 13: materialen

13.1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.

13.2 (Natuurlijke) goederen die Maarten Geurts tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke verrekening.

13.3 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan de door Maarten Geurts doorgeleverde artikelen of (natuurlijke) goederen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 14: meer- en minderwerk.

14.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

14.2 Meer - en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

14.3 Door Maarten Geurts te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 15: annuleren.

15.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de (natuurlijke) goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Maarten Geurts reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be - of verwerkt, tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Maarten Geurts gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Maarten Geurts als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Maarten Geurts te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en /of de weigering van de (natuurlijke) goederen.

15.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Maarten Geurts zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

15.3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Maarten Geurts schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 16: opleveringstermijnen.

16.1 De overeengekomen opleveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering dient de opdrachtgever Maarten Geurts schriftelijk in gebreke te stellen.

16.2 De opleveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Maarten Geurts geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.

16.3 Wanneer bestelde (natuurlijke) goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 17: oplevering en garanties.

17.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Maarten Geurts dit de opdrachtgever schriftelijk of mondeling heeft medegedeeld, dan wel de opdrachtgever het aangelegde en / of opgestelde bouwwerk in gebruik heeft genomen.

17.2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Maarten Geurts niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

17.3 Op zelfwerkzaamheden door opdrachtgever wordt in het algemeen geen enkele garantie afgegeven. Dit geldt eveneens wanneer mocht blijken dat er verzuim is in het regulier onderhoud van een tuin, indien opdrachtgever dit niet door Maarten Geurts laat uitvoeren, na aanleg van een tuin.

17.4 Maarten Geurts geeft een garantie voor maximaal een groeiseizoen, met een maximum van 12 maanden. Onder groeiseizoen wordt verstaan de periode in een kalenderjaar, gerekend van maart tot en met november.

Artikel 18: reclame.

18.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de (natuurlijke) goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Maarten Geurts terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

18.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. de oplevering

Maarten Geurts wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

18.3 Maarten Geurts dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

18.4 Indien de reclame naar het oordeel van Maarten Geurts juist is, zal Maarten Geurts hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde (natuurlijke) goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, dan wel opnieuw geleverd en geplant.

Artikel 19: aansprakelijkheid

19.1 Maarten Geurts is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: overmacht, zoals in artikel 20 van deze voorwaarden is omschreven. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld vallen eveneens niet onder de aansprakelijkheid van Maarten Geurts.

Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud en normale behandeling van de geleverde zaken worden niet vergoed, omdat hierbij nimmer aansprakelijkheid aanvaard kan worden door

Maarten Geurts. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, hout en plantaantastend

ongedierte en dergelijke zijn nimmer voor rekening van Maarten Geurts. Tenslotte is Maarten Geurts nimmer gehouden tot vergoeding van enige andere van buiten afkomende schadeoorzaak.

19.2 Maarten Geurts is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk

en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van

Maarten Geurts of van hen, die door Maarten Geurts te werk zijn gesteld op de door Maarten Geurts opgedragen werk(en).

19.3 Maarten Geurts zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden, zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

19.4 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd, draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade, of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van Maarten Geurts.

19.5 Werkzaamheden in de buurt van kabels en leidingen van opdrachtgever hebben automatisch tot gevolg dat schades als gevolg van werkzaamheden aan deze zaken nimmer tot aansprakelijkheid leiden. Dit geldt ook voor gevolgschades. Een en ander is ook uitgesloten, indien deze (graaf)werkzaamheden door derden, in opdracht van Maarten Geurts, worden uitgevoerd.

Artikel 20: overmacht.

20.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Maarten Geurts op de

opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Maarten Geurts, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Maarten Geurts, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die wijzigingen in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Maarten Geurts overmacht op, die Maarten Geurts ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

20.2 Maarten Geurts is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering en levering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen. Op reeds gedane aanbetalingen door opdrachtgever, waardoor zaken zijn aangekocht, kan opdrachtgever zich niet beroepen op een eventueel recht op terugbetaling van een reeds gedane aanbetaling.

Artikel 21: eigendomsvoorbehoud.

21.1 Zolang Maarten Geurts geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Maarten Geurts.

21.2 Maarten Geurts heeft het recht deze goederen / zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

21.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken / goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 22: wanprestatie en ontbinding.

22.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Maarten Geurts ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, die overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

22.2 De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Maarten Geurts eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen / zaken in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Maarten Geurts op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 23: betaling:

23.1 De opdrachtgever is verplicht de factuur binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen. De opdrachtgever is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde terugvordering in mindering te brengen c.q. te compenseren.

23.2Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling mat een termijn van een week, dan is Maarten Geurts bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Maarten Geurts geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling.

23.3 Maarten Geurts is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de op drachtgever de wettelijke rente per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

23.4 Maarten Geurts is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaak te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

23.5 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerdert met de rente, met een minimum van € 125,--. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Maarten Geurts zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 24: geschillen.

24.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Maarten Geurts, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt, voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

24.2 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat echter het recht van Maarten Geurts onverlet, om een geschil naar aanleiding van een overeenkomst voor te leggen aan een Raad van Arbitrage, indien deze voor dergelijke zaken in Nederland beschikbaar is.